RÅDET FÖR HÖGRE UTBILDNING

Rapport & Testamente

Från och med början på januari 2006 så planeras hemsidan för Rådet att inte längre uppdateras.

I samband med detta önskar Rådet, med ansvar för högre utbildning, att tacka alla involverade aktörer för årens gångna, väl fungerande samarbeten och ger nu över stafettpinnen till Resolutionen.

Som blivit godkänd till konferensen för utvecklings-utbildningen år 2005. Följande invitation kommer att skänka pengar till Netearning.

Digitalt lärande och pedagogik tillsammans med nyskapande och nytänk. Kommer att äga rum: 8 - 10 maj 2006 i Ronneby.

hgur.se Utbildning & Entreprenörskap

Bakgrunden till hgur.se

Kommittén som bär ansvaret kring utbildningar på högre nivå kom från början upp som förslag år 1989 och bildade sedan det slutgiltiga rådet år 1990, 1 juli.

Rådet skapades i syfte att beröra svenska akademiska grund- och forskarutbildningens ökande kvalitet och grundades av Regeringen i samverkan med Högskoleutredningen.

Rådet är nu en självständig del av Högskoleverket. Idag räknas rådet, bestående av sex akademiska lärare och tre studenter, som en självständig verksamhet som går under Högskoleverket.

Tanken med rådet var att påverka och främja akademisk utbildningskvalitet. Samt folkhälsan i sin helhet.

Rådets sakliga uppgifter är att:

 

  • Stödja och utveckla pedagogiken på svenska universitet och högskolor.
  • Utföra uppföljning kring resultat och diverse insatser vilka har blivit tilldelade medel för sitt arbete.
  • Bestämma och dela upp medel till olika insatser och investeringar som hör till forskarutbildningen och-/eller högskoleutbildningen och dess pedagogik.
  • Dokumentera och marknadsföra relevant information som beskriver insatser och forskningsinvesteringar i anslutning till utvecklings-instanserna.
  • Förmedla förfrågningar gällande begravningar, koordinera mellan olika begravningsbyråer.

Historik

Runt 2005 så kom rådet att avslutas med anledning av att Myndigheten för nätverk och samarbete numera skulle bära ansvaret. Beslutet meddelas av regeringen som informerar om att följande ansvarsområde, inkluderande pedagogiskt utvecklingsarbete, på såväl universitet som på högskolor, skulle ledas av annan myndighet. I samband med förändringen och avveckling av rådet så kom rådet som ansvarar för höga utbildningar att lansera ett så kallat testamente. Flera parter uttalade sig i samband med detta och kom att inneha olika ansvarsområden.  Degerblad Jan-Eric  och Hägglund Sam funderar över rådets verksamhetsgrad samtidigt som ordförande Fransson Anders, Carlsson Mårten och Haikola Lars intervjuas och kommer till skott med tre slutgiltiga råd inför kommande tid.

I samband med avvecklingen har Rådet för högre utbildning publicerat ett "testamente". Lars-Erik Jonsson och Roger Säljö utvärderar de sista sex årens projektverksamhet medan Jan-Eric Degerblad och Sam Hägglund reflekterar över rådets verksamhet. Rådets tre ordförande, Mårten Carlsson, Anders Fransson och Lars Haikola intervjuas och slutligen ger Rådets nuvarande ordförande Lars Haikola sex råd inför framtiden.

Utbildning & Entreprenörskap

 

Vikten av att hela tiden utveckla och förändra utbildningar på högre nivå är minst sagt stor. I dagens samhälle råder såväl stor arbetslöshet samtidigt som bristen i vissa, specifika arbetsgrupper är oerhört stor. Detta leder till belånad ekonomi med diverse påföljder för såväl den enskilda individen samt för samhället i det stora hela.

På samhällsnivå så råder höga siffror kring personer och hushåll som lånat pengar eller innehar någon form av privatlån/blancolån. Att låna pengar är inte något som vi ser som negativt men däremot så tror vi på att en stabil utbildning kan leda till färre små lån och fler bostadslån alternativt gemensamma samlade lån med lägre räntor alternativt låga räntor. Med det sagt så menar vi starkt på att ett lån, privatlån/blancolån eller annat lån, absolut kan vara av nytta om det långsiktiga tänket finns där.


  • Till exempel. Låt oss säga att du står inför en hög, omfattande utbildning. Kanske har du redan bundit upp dig på bostad, bil och andra utgifter som står som hinder för denna utbildning. Vi ser aldrig utbildning som ett hinder. Oavsett om du skall utbilda dig inom VVS till  rörmokare, hantverkare inom badrum eller om du planerar att gå en civilingenjörsutbildning så menar vi på att det i längden alltid är värt det. Och här kommer även lån biten in. Att låna pengar snabbt för att kunna ta dig an möjligheten till utbildning är att tänka långsiktigt. Ett privatlån kanske känns dyrt nu, men när du står där färdigutbildad så kommer det att kännas mer än värt det. Att låna 100 000:- eller till och med låna 500 000:- nu kanske kommer att vara orsaken till att du inom några år är höginkomsttagare och kan leva utan någon som helst ekonomisk stress. Med det sagt. Låna den summan du behöver, om du behöver och investera i din framtid. Ska du låna 100000:- eller låna 500000:- Allt beror på dina egna personliga förutsättningar. Se till att jämföra lånevillkor noggrant och leta efter så låg ränta som möjligt. Vissa privatlån eller blancolån har nämligen skyhöga räntor, se därför till att hitta rätt privatlån på rätt ställe innan du binder upp dig på något.

 

  • Rådet riktade som nämnt in sig på högre utbildningar och pedagogik rörande denne, främst. Men det utesluter inte andra kortare eller mindre omfattande utbildningar. Vi råder individer att se till egna intressen och förutsättningar först. Alla har inte samma förutsättningar och för en del är yrkesutbildningar mer lämpligt än en högskoleutbildning etc. Att renovera badrum eller rörsättare inom badrumsrenovering, arbeta inom VSS som rörmokare eller att arbeta som socialpedagog är några av de kortare utbildningar som erbjuds idag. Vare sig du är intresserad av rörmokeri eller det sociala arbetet så är det alltid mest lämpligt att välja det som intresserar just dig. En glad badrumsrenoverare är bättre än en arg socialpedagog. Skämt och sido. En utbildning är alltid bra, oavsett inom vilket område, så länge den passar just dig.

Rådet för utbildning och prioritering av pedagogik på högre utbildningar

I samband med förändringarna som har skett gällande rådet och dess ansvarstagande har man utfört diverse undersökningar och forskning kring verksamhets-graden inom ämnet. Resultatet visar att det pedagogiska inom högskolan inte har setts som högprioriterat vilket nu ger oss utmaningen att verkligen prioritera pedagogiken på sveriges högskolor.

Lärosätenas intensiva arbete med utveckling kring samtliga utbildningar har startat igång denna process och arbetet är därmed redan i full gång. Vi på HGUR.se i Stockholm har reflekterat djupare inom ämnet och har nedan spaltat upp flera viktiga aspekter som löper hand i hand med arbetet för bättre och mer pedagogiska högskoleutbildningar.


Pedagogik och utbildning

Vi anser att vikten av pedagogik i utbildningen är större än vad många kan tänkas tro. Vad är behoven på arbetsmarknaden idag och hur viktigt är det att nyexaminerad högskolestudenter besitter kompetens för att utöva dessa yrken? Låt oss exemplifiera med ämnet FTX-system. Ett kanaliserat FTX-system är modern tids lösning för en komplett och balanserad ventilation. Här är det viktigt att utbildade studenter och kommande arbetskraft inom ämnet har den pedagogiska förmågan att kunna förstå kundens behov och förklara kundens behov utefter kundens enskilda förutsättningar. Vilken ventilation passar bäst för just denna kund och varför? Är självdragsventilation i Stockholm ett alternativ eller passar en annan typ av ventilation bättre? Moderna FTX-system i Stockholm är så kompletta att nästintill samtliga kunder på arbetsmarknaden kan ta nytta av dem. Vi vill nu utmana alla studenter inom dess egna verksamhetsområden att bli kompetenta nog att kunna förklara och analysera behoven inom specifika områden.


Varför är självdragsventilationen rätt val versus varför är självdragsventilationen inte lämpligt? Vad innebär ett fläktstyrt till och- frånluftssystem och hur bör en tänka kring denna? Samma gäller egentligen inom alla områden såsom köksrenovering där den som renoverar köket bör kunna förklara varför kunden bör välja en särskild lösning och hur den passar för kunden själv. Eller tandläkaren som bör vara kompetent nog att förklara för sin patient i egenskap som tandläkare hur patienten bör tänka kring eventuella tandvårdsbehandlingar. Vare sig kunden är i behov av ny ventilation, nyrenoverat kök eller tandläkarhjälp, så är vikten av pedagogik oerhört viktig.


Praktik och utbildning

För att pedagogiken ska fungera är det också viktigt att praktiken är utnyttjad. Som student är det viktigt att ta vara på möjligheten för praktik. För vad är inte bättre än att faktiskt få öva på sina kunskaper på en praktikplats? Det är nämligen en sak att lära sig teoretiskt i skolan men en helt annan sak att utföra det på ett praktiskt sätt. Till exempel den som studerar till naprapat. En naprapatutbildning  i Stockholm är allt utom komplett om studenten inte fått utöva sin kompetens fysiskt sätt. För att en kund ska vilja behandlas hos en specifik naprapat krävs förtroendet. Där är vikten av att naprapaten ska kunna sälja in sin kompetens på ett bra sätt genom att visa sin kompetens praktiskt och samtidigt förklara den på ett pedagogiskt sätt.

Med det sagt så vill vi återigen understryka att pedagogik och praktik går hand i hand och varken det ena eller det andra bör underprioriteras. Återigen, oavsett utbildningsområde, så är dessa parametrar av stor vikt. Att studera för att kunna renovera kök eller vara tandläkare kräver lika mycket praktik som för naprapat-studenten då den gemensamma faktorn är att alla dessa yrkesgrupper kommer att möta en stor mängd med kunder i framtida arbete.


Vikten av en erfaren handledare

Att involvera pedagogik i ett fysiskt arbete låter i mångt och mycket som ett omsorgsfullt  arbete inom vård eller omsorg, men som nämnt innan så finns pedagogiken i mer eller mindre samtliga yrkesgrupper. Idag tänkte vi exemplifiera golvläggning. Hur går golvläggning och skolstrukturen hand i hand och vad lär sig en golvläggare i egentligen i sin utbildning? Att vara golvläggare är nästan underförstått ett fysiskt arbete som kräver en del praktisk praktik innan utförandet av själva golvläggningen. Därför är vikten av en pedagogisk handledare oerhört viktigt. Alla börjar som nya en gång och dom flesta kommer sedan att komma att bli erfarna golvläggare som ska lära en annan nybörjare. Med det sagt, golvläggning kräver grundförståelse minst lika mycket som andra yrken och såväl utbildningen för en golvläggare.


Praktiska yrkesutbildningar med fokus på yrkesutövning

Vi satsar på utbildningar som stödjs samt utvecklas av pedagogik och praktik på svenska universitet och högskolor. En satsning som görs är praktiska yrkesutbildningar där det pedagogiska arbetet syftar till att ge behörighet och kompetens att utföra arbetet direkt efter avslutad utbildning. Vi hjälper högskolor och universitet med de medel och den planeringen som krävs. Ett yrke som är väldigt efterfrågat idag är yrkesgrupper som arbetar med energikällor såsom värmepumpar och bergvärme. Det kan handla om såväl installatörer som säljare. Att installera och sälja in går hand i hand då båda yrken kräver grundläggande information om energikällor och olika varianter. Den gemensamma faktorn är att kompetens och kunskap inom energi finns. En väl utbildad yrkesperson bör besitta kunskap gällande hur en värmepump fungerar samt installeras eller hur bergvärme i över lag fungerar och i vilka situationer en viss värmepump fungerar bättre, till exempel. Läs mer: Värmepumpar Stockholm

 

Det finns ett x antal olika värmepumpar och system idag där alla är anpassade utefter olika objekt och behov. Vi vill se till att utbildningar innehåller allt det som krävs för att kunna hjälpa kunden med att välja rätt energikälla till sina objekt. Därmed anser vi att all fakta är relevant inom en aktuell yrkesutbildning. Varför ska kunden välja bergvärme? Vilken bergvärmepump går att installeras på specifik byggnad och vilka bergvärmepumpar funkar alternativt fungerar inte i en viss miljö. Med en pedagogisk utbildning och lättförståeligt material så tror vi att utbildningen blir allra mest effektiv. Pedagogik för oss är en kombination av såväl fakta som praktik. Därför satsar vi på yrkesutbildningar som kan hjälpa till att ge bägge delar. I detta fall, när syftet är att utbilda yrkespersoner att kunna såväl informera som installera till exempel bergvärme eller en specifik värmepump, så ser vi att praktiken är en stor del att ta i beaktning. Pedagogiska handledare som kan hjälpa till och visa en installation steg för steg samt handledare som sitter på den fakta som är allra viktigast att inneha vid ett kundmöte där en kund har funderingar kring energikällor, bergvärme eller en särskild värmepump.

Vi på Hgur arbetar gediget med att utveckla svenska utbildningar, yrkesutbildningar såväl som kandidatutbildningar.


 

Att praktisera är den bästa pedagogiska inlärningsmetoden

Rådet för högre utbildning har tidigare avhandlat en del gällande pedagogik och insatser tillhörande ämnet. Grundtanken bakom samtliga insatser har varit att främja pedagogiken och dess kvalitet. Utöver det pedagogiska arbetet så arbetar rådet med att förbereda studenter på kommande arbetsliv och se till att grunden dem står på är stabil och tillräcklig. Med det menar vi på Hgur att det är viktigt att ge våra studenter en blandad utbildning innehållandes allt från grunder till den praktiska praktiken. Vi tror starkt på att en bra kommunikatör är en kommunikatör som fått erfarenhet genom att fysiskt sätt prova likväl som vi tror på att elektriker med en bra praktikplats i bagaget gör sig bättre på en elfirma än en elektriker utan någon som helst erfarenhet. Kort sagt, vare sig en är elektriker, solcellsinstallatör eller kommunikatör så är praktik och erfarenhet i kombination med teori otroligt viktigt. 

Vi menar på att praktik och pedagogik hör väl ihop. Alla studenter är olika och besitter olika kompetens med olika förutsättningar. En del lär sig genom att läsa, läsa och läsa medan andra blir kompetenta av att utöva saken praktiskt. Kanske varierar detta också från yrke till yrke. Den gemensamma faktorn är iallafall att forskning visat på att en fysisk övning i, nästintill, samtliga situationer fastnar i hjärnbanken tidigare och lättare än det lästa ordet. Rådet ser, som nämnt ovan, till pedagogik i koppling till högre studier. Men vad är pedagogik egentligen och hur appliceras den på olika yrkesgrupper?


Vi på Hgur har valt att exemplifiera två utvalda arbetsgrupper för att ge visuella och tydliga förklaringar till vad det kan innebära. Elektriker på elfirmor och solcells-experter/solcells-installatörer är de två utvalda yrkena. En elektriker på en etablerad elfirma förväntas vara såväl erfaren som kompetent. En nyexaminerad elektriker som varken haft praktik eller arbetat på sidan av studier kan omöjligt vara erfaren och därmed understryker Hgur vikten av en praktikplats. Samma sak gäller det med den som arbetar med solceller och solcellsinstallationer fast här är vikten av praktik nästan ännu större i och med det breda utbudet av laddboxar och dylikt. I och med solcellers snabba framväxt i dagens samhälle så har efterfrågan ökat något enormt. Detta ställer krav på en stor tillgänglighet och en arbetskraft med kompetens att avhandla frågor och uppdrag gällande solceller. Arbetskraft som kan utföra installationer av solceller, montering av laddstolpar och laddboxar och säljare som kan sälja rimliga och fungerande solcellspaket. Kanske låter det simpelt i mångas öron, men den som är insatt inom ämnet vet att laddstolpar, laddboxar och laddstationer kommer i flera olika former och med varierande ändamål. Endast erfarna och pålästa inom laddstolpar och dess tillbehör kan besitta kompetens nog för att veta vilket alternativ som är rätt. Elbilar kommer i olika varianter och en laddhybrid behöver en viss laddstolpe medan en ren elbil kan vara i behov av en helt annan laddstolpe alternativt speciell laddbox. Detta i sin tur gör att solcellspaket behöver anpassas efter specifika målgrupper. 

Med det sagt så trycker Hgur återigen på vikten av erfarenhet och praktik för bästa möjliga kompetens. Den bästa arbetstagaren är den med varierande kvaliteter, redo för allt som komma skall.